Obchodní podmínky

Pro koupi zboží v e-shopu dum-plotu.cz

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na koupi zboží prostřednictvím uživatelského rozhraní na internetové stránce www.dum-plotu.cz (dále jen „E-shop“).
 2. E-shop je provozován společností DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o., IČ 49810090, se sídlem U Panských 1447, Havlíčkův Brod, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 4652 (dále jen „DIRICKX BOHEMIA“), jako platforma pro uzavírání kupních smluv mezi zákazníky a smluvními partnery společnosti DIRICKX BOHEMIA.
 3. Tyto obchodní podmínky upravují postup při uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) mezi zákazníkem, který zadává objednávku přes E-shop (dále jen „Zákazník“), a zvoleným smluvním partnerem společnosti DIRICKX BOHEMIA (dále jen „Dirickx-Partner“). Obchodní podmínky dále závazně stanoví základní práva a povinnosti z této Kupní smlouvy vyplývající.
 4. Zákazník přijímá ustanovení těchto obchodních podmínek zakliknutím možnosti „Souhlasím s obchodními podmínkami“ před odesláním závazné objednávky zboží.
 5. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že si je vědom toho a souhlasí s tím, že uzavírá Kupní smlouvu výhradně s jím vybraným Dirickx-Partnerem, a nikoliv přímo se společností DIRICKX BOHEMIA, a práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývají přímo vybranému Dirickx-Partnerovi, vyjma případů, kdy je jako prodávající výslovně zvolena společnost DIRICKX BOHEMIA.
 6. Obchodní podmínky se nevztahují na případné další smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Dirickx-Partnerem, a to ani v případě, že jsou takové smlouvy uzavírány v souvislosti s Kupní smlouvou (např. na smlouvy o dílo na montáž dodávaného Zboží). Zákazník potvrzuje, že si je vědom, že společnost DIRICKX BOHEMIA takové smlouvy žádným způsobem nezaštiťuje ani neautorizuje.
 7. Zákazník, který využil pro vytvoření objednávky v rozhraní E-shopu aplikaci „Kalkulátor“ pro plánování výstavby oplocení, současně potvrzuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že výstupy této aplikace jsou pouze informativní a že společnost DIRICKX BOHEMIA žádným způsobem neodpovídá za kompletnost objednávky, ani za vhodnost materiálů pro záměr Zákazníka. Zákazník byl poučen, aby v případě potřeby vyhledal profesionální poradenství pro konkrétní záměr výstavby.

II. Objednávka

 1. Zákazník objednává zboží prostřednictvím E-shopu. Objednávka je považována za učiněnou okamžikem, kdy dojde k jejímu odeslání ve webovém rozhraní E-shopu v sekci „Nákupní košík“.
 2. Před odesláním objednávky je Zákazník vyzván, aby provedl následující kroky:
  (a) zkontrolovat objednávané zboží, zejména jeho typ a množství, a potvrdit obsah objednávky;
  (b) vyplnit požadované identifikační a kontaktní údaje do příslušného formuláře, přičemž Zákazník je povinen vyplnit zejména: (i) jméno a příjmení nebo název, (ii) bydliště nebo sídlo, (iii) doručovací adresu, a (iv) identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud zboží objednává v rámci své podnikatelské činnosti;
  (c) přečíst si informace o zpracování osobních údajů a potvrdit jejich přečtení zakliknutím na příslušném místě objednávkového formuláře;
  (d) zvolit místo odběru nebo doručení objednávaného zboží a způsob platby;
  (e) zvolit Dirickx-Partnera, se kterým bude uzavřena Kupní smlouva na objednávané zboží;
  (f) přečíst si tyto obchodní podmínky a potvrdit souhlas s obchodními podmínkami zakliknutím na příslušném místě objednávkového formuláře.
 3. Po provedení kroků dle odst. 2 výše Zákazník odešle objednávku kliknutím na příslušné tlačítko v sekci „Nákupní košík“. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že všechny uvedené kroky byly řádně provedeny. Okamžikem odeslání je objednávka pro zákazníka závazná a Zákazník je povinen odebrat objednané zboží v případě, že dojde k potvrzení objednávky zvoleným Dirickx-Partnerem. Následné úpravy je možné provést pouze se souhlasem obou stran.
 4. Odeslání objednávky je Zákazníkovi potvrzeno ve webovém rozhraní E-shopu a automaticky generovaným e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Zákazníka. Potvrzení o odeslání objednávky není potvrzením objednávky a nezavazuje zvoleného Dirickx-Partnera k dodání objednaného Zboží.
 5. V případě, že Zákazník v rámci objednávky vyplnil své identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), jiný údaj spojený s podnikáním, má se za to, že objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Na Zákazníka se v takovém případě nepoužijí ustanovení zákona a těchto obchodních podmínek směřující k ochraně spotřebitele.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Zvolený Dirickx-Partner potvrdí objednávku Zákazníka do dvou (2) pracovních dní od jejího odeslání potvrzením zaslaným na e-mailovou adresu Zákazníka. Potvrzení objednávky se považuje za doručené dnem odeslání na e-mailovou adresu Zákazníka.
 2. Dirickx-Partner je oprávněn po odeslání objednávky kontaktovat Zákazníka a navrhnout mu vhodnou změnu objednávky. Dirickx-Partner je oprávněn tak učinit zejména v následujících případech:
  (a) Objednané zboží je z hlediska zamýšlenému záměru Zákazníka na výstavbu oplocení, pokud je tento záměr Dirickx-Partnerovi znám, nekompletní.
  (b) Část objednaného zboží nelze dodat zejména pro nedostupnost.
  (c) Není možné dodržet podmínky uvedené v objednávce, zejména pak termín dodání zboží, cenu zboží či cenu dopravy.
  (d) Dirickx-Partner v souladu s odst.6 níže podmíní dodávku zboží na základě Kupní smlouvy platbou předem nebo složením zálohy na kupní cenu.
 3. V případě, že Dirickx-Partner navrhne Zákazníkovi změnu objednávky (odst.2) neuplatní se lhůta pro potvrzení objednávky dle odst.1. Dirickx-Partner nicméně i v těchto případech zpracuje objednávku bez zbytečného odkladu. Dohodne-li se Dirickx-Partner se Zákazníkem na změně objednávky, bude Zákazníkovi zasláno potvrzení na objednávku se změněným obsahem. Nebude-li takové potvrzení objednávky do třech (3) dní od odeslání ze strany Zákazníka zpochybněno, má se za to, že došlo k jeho akceptaci.
 4. V případě, že je u zboží nebo dopravy v E-shopu uvedeno označení AKCE, VÝPRODEJ, SLEVA nebo jiné podobné označení, může být uvedená cena omezena množstvím zásob nebo dobou, po kterou marketingová akce trvá. Dirickx-Partner si v takovém případě vyhrazuje právo na změnu příslušné ceny. Před potvrzením objednávky Dirickx-Partner informuje Zákazníka o případné změně ceny a prověří jeho zájem o objednávku. Ustanovení odst. 2 výše se použije obdobně.
 5. K uzavření Kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky dle odst. 1 nebo akceptací dle odst. 3.
 6. V případě, že celková cena zboží přesahuje částku 100 000 Kč, je Dirickx-Partner oprávněn dle svého uvážení podmínit dodávku Zboží dle Kupní smlouvy zaplacením stanovené zálohy nebo platbou celkové sjednané ceny zboží předem. Stanovená záloha a/nebo požadavek na platbu předem budou uvedeny v potvrzení objednávky a jsou splatné do patnácti (15) dní od uzavření Kupní smlouvy. Dirickx-Partner není povinen přikročit k dodávce zboží před tím, než dojde k úhradě zálohy nebo kupní ceny hrazené předem.

IV. Cena zboží a platba

 1. Dirickx Partner dodá Zákazníkovi zboží za sjednanou kupní cenu, ke které bude připočtena cena dopravy (dále jen „Cena zboží“). Závazná výše ceny zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.
 2. K ceně zboží bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
 3. Zákazník je oprávněn požadovat platbu DPH v režimu přenesené daňové povinnosti pouze v případě, že: (i) je podnikatelem a plátcem DPH, (ii) nakupuje zboží v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, (iii) poskytl Dirickx-Partnerovi veškeré údaje nezbytné k tomuto účelu. Zákazník je povinen v takovém případě doložit, že je řádným plátcem DPH a Dirickx-Partner je oprávněn příslušné doklady posoudit. Dirickx-Partner je následně oprávněn rozhodnout o umožnění platby v režimu přenesené daňové povinnosti zcela dle svého uvážení. O umožnění platby v režimu přenesené daňové povinnost informuje Dirickx-Partner Zákazníka v potvrzení objednávky.
 4. Dirickx-Partner vystaví na kupní cenu a cenu dopravy stanovenou v souladu s tímto článkem fakturu. Faktura bude Zákazníkovi doručena po uskutečnění platby nejpozději při dodání zboží.
 5. Zákazník je oprávněn si zvolit jednu z následujících forem platby:
  (a) platba v hotovosti při osobním odběru zboží u Dirickx-Partnera;
  (b) platba v hotovosti na dobírku;
  (c) platba bankovním převodem před dodáním zboží;
  (d) platba bankovní kartou v rámci webového rozhraní E-shopu.
 6. Zvolený způsob platby lze měnit pouze se souhlasem Dirickx-Partnera. V případě objednávek v ceně nad 100 000 Kč, nelze provést platbu v hotovosti (tj. platbu na dobírku nebo při osobním odběru).
 7. V případě platby v hotovosti bude zboží Zákazníkovi ze strany Dirickx-Partnera a/nebo dopravce předáno až po úhradě celé ceny zboží.
 8. V případě platby bankovní kartou je zboží expedováno nejdříve následující den po připsání platby na účet Dirickx-Partnera.
 9. V případě platby bankovním převodem před dodáním zboží doručí Dirickx-Partner zákazníkovi na jím zadaný e-mail proforma fakturu na celou cenu zboží, a to se splatností do deseti (10) dní od vystavení. Zboží bude v takovém případě expedováno nejdříve po připsání platby na účet Dirickx-Partnera pod stanovenými platebními údaji. Nedojde-li k úhradě do deseti (10) dní od doručení faktury, je Dirickx-Partner oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

V. Dodání zboží

 1. Dirickx-Partner dodá zboží způsobem určeným v potvrzené objednávce. Zákazník je oprávněn zvolit si jeden z následujících způsobů dodání zboží:
  (a) převzetí zboží v provozovně Dirickx-Partnera během stanovených otvíracích hodin;
  (b) doručení zboží na adresu Zákazníka uvedenou v objednávce za využití smluvního dopravce.
 2. Dirickx-Partner dodá zboží sjednaným způsobem nejpozději v dohodnutém termínu. Termíny zboží uvedené u jednotlivých položek zboží ve webovém rozhraní E-shopu jsou pouze orientační, za závazný bude mezi stranami považován vždy pouze termín uvedený v potvrzení objednávky.
 3. Nebude-li stranami výslovně sjednán žádný termín dodání zboží, dodá Dirickx-Partner zboží, které je skladem, do patnácti (15) dní od potvrzení objednávky.
 4. Dirickx-Partner je oprávněn dodat zboží kdykoliv před termínem určeným dle odst. 2 a 3 výše.
 5. O přesném termínu doručení dodávky na místo určení bude Dirickx-Partner informovat Zákazníka přímo nebo prostřednictvím dopravce vždy nejpozději jeden (1) den předem.
 6. Nebude-li možné dodat zboží ve sjednaném termínu, bude o tom Dirickx-Partner Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat a sdělí Zákazníkovi náhradní termín. Nebude-li zboží dodáno ani do patnácti (15) dní od sjednaného termínu, je Zákazník oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 7. Zboží bude Zákazníkovi předáno na základě sdělení čísla objednávky, hesla nebo jiného jedinečného identifikátoru uvedeného v potvrzení objednávky. Dirickx-Partner je oprávněn požadovat při předání podpis předávacího protokolu. Dirickx-Partner je oprávněn, ale není povinen ověřovat totožnost osoby, která přebírá zboží, a její oprávnění jednat za Zákazníka. Zákazník je proto povinen zajistit, aby příslušný identifikátor nebyl zpřístupněn nepovolaným osobám.
 8. Nedojde-li k převzetí zboží na provozovně Dirickx-Partnera ve sjednaném termínu, bude zboží na provozovně uskladněno po dobu nejvýše patnácti (15) dní. V případě, že Zákazník zboží nepřevezme ani v této dodatečné lhůtě, je Dirickx-Partner oprávněn odstoupit od smlouvy a se zbožím naložit dle svého uvážení (zejména jej vrátit svému dodavateli). Zákazník v takovém případě nahradí Dirickx-Partnerovi veškeré ztráty a dodatečné náklady spojené s nerealizovanou Kupní smlouvou, přičemž Dirickx-Partner je oprávněn zadržet zaplacenou cenu zboží a využít ji k zápočtu svých nároků vůči Zákazníkovi.
 9. Nedojde-li z důvodů na straně Zákazníka k doručení zboží na adrese uvedené v potvrzené objednávce, a to zejména v případě, že Zákazník nebude v uvedeném místě zastižen, nebude schopen předložit sjednaný identifikátor nebo odmítne zboží bez řádného důvodu převzít, a strany se nedohodnout jinak uskladní Dirickx-Partner na náklady Zákazníka zboží na své provozovně po dobu patnácti (15) dní. Ustanovení odst.8 výše se v takovém případě použije obdobně.
 10. Nedohodnou-li se strany jinak, bude vždy dodána celá dodávka zboží najednou.

VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

 1. Dirickx-Partner je vlastníkem dodávaného zboží až do splnění poslední z následujících podmínek: (i) uzavření Kupní smlouvy, (ii) zaplacení celé ceny zboží, a (iii) předání zboží Zákazníkovi.
 2. Nebezpečí škody na zboží nese Dirickx-Partner do okamžiku převzetí zboží Zákazníkem. Nebezpečí škody na zboží nicméně přechází na Zákazníka dříve v těchto případech:
  (a) V případě, že má dojít k převzetí zboží na provozovně Dirickx-Partnera, přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka nejpozději na konci dne, kdy mělo dojít k jeho převzetí.
  (b) V případě, že zboží bylo doručováno na adresu určenou Zákazníkem, a nebylo z důvodů na straně Zákazníka doručeno, přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka nejpozději v okamžiku, kdy byl učiněn neúspěšný pokus o doručení.
 3. V případě uložení zboží na provozovně odpovídá Dirickx-Partner za to, že zboží bude uskladněno v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře.

VII. Odpovědnost za vady

 1. Na dodané zboží se vztahuje zákonná odpovědnost za vady dle § 2099 a násl. občanského zákoníku. Dirickx-Partner odpovídá za vady, které mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží na Zákazníka dle čl. VI. odst.2 těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen si zboží při převzetí řádně prohlédnout a vytknout Dirickx-Partnerovi veškeré případné vady. Nebudou-li vady vytknuty při převzetí zboží a nejedná-li se o skryté vady, má se za to, že tyto vady vznikly po převzetí zboží.
 2. Zákazník, který je spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“), je nad rámec odpovědnosti za vady dle odst. 1 oprávněn uplatnit nároky z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od dodání zboží, a to za podmínek dle § 2165 občanského zákoníku. V případě zákazníka, který není Spotřebitelem, se ustanovení § 2165 občanského zákoníku neuplatní.
 3. Na zboží je poskytována záruka za jakost pouze v případě, že tuto záruku poskytuje výrobce zboží, a to za podmínek a v trvání stanovené výrobcem. Dirickx-Partner se zavazuje, že Zákazníkovi poskytne součinnosti při uplatnění nároků ze záruky vůči výrobci zboží.
 4. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se nevtahuje na vady způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou i na jiné vady, které vzniknou bez ohledu na povahu zboží. Uvedené zahrnuje zejména vady a poškození zboží způsobené: (i) neoprávněným zásahem Zákazníka, (ii) použitím zboží k jiným než určeným účelům nebo v rozporu s instrukcemi výrobce, (iii) nevhodným skladováním, (iv) neodbornou montáží, (v) mechanickým poškozením, které není způsobeno běžným užíváním, (vi) nadměrným zatížením v rozporu doporučeními výrobce, a (vii) živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se dále nevztahují na běžné opotřebení zboží.
 5. Veškeré nároky z vad je Zákazník povinen uplatnit vůči Dirickx-Partnerovi písemným oznámením v souladu s čl. X. těchto obchodních podmínek (dále jen „reklamace“), a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. V případě, že jsou na internetových stránkách E-shopu uvedeny kontaktní údaje Dirickx-Partnera pro účely reklamací, použije Zákazník tyto kontaktní údaje. Požadavek na vyřízení reklamace (tj. volbu příslušného nároku dle odst. 6 nebo 7 níže) sdělí Zákazník Dirickx-Partnerovi nejpozději do patnácti (15) dní od podání reklamace. Neučiní-li tak, je o způsobu vyřízení reklamace oprávněn rozhodnout Dirickx-Partner a toto rozhodnutí je pro Zákazníka závazné. Zákazník je povinen poskytnout Dirickx-Partnerovi veškerou součinnost nezbytnou k posouzení vady.
 6. Má-li zboží vady, za které Dirickx-Partner odpovídá, a tyto vady nepředstavují podstatné porušení Kupní smlouvy, je Zákazník oprávněn požadovat vyřízení reklamace následujícími způsoby:
  (a) odstranění vady, přičemž Dirickx-Partner rozhodne o tom, zda bude vada odstraněna opravou, nebo výměnou příslušného zboží;
  (b) nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 7. Má-li zboží vady, za které Dirickx-Partner odpovídá, a tyto vady představují podstatné porušení Kupní smlouvy, je Zákazník oprávněn požadovat vyřízení reklamace následujícími způsoby:
  (a) odstranění vady opravou;
  (b) odstranění vady výměnou zboží;
  (c) přiměřená slevu z kupní ceny zboží;
  (d) odstoupení od Kupní smlouvy.
 8. Za podstatné budou považovány výhradně vady zboží, které znemožňují jeho využití k obvyklému účelu. Za podstatné nebudou považovány zejména vady kosmetické.
 9. V případech, kdy zboží již bylo zpracováno (např. při stavbě plotu) a Zákazník není Spotřebitelem, rozhodne o způsobu odstranění vady Dirickx-Partner. Dirickx-Partner sdělí svoji volbu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Spotřebitel je i v takovém případě oprávněn uplatnit veškeré nároky z vad, které mu dle zákona náleží, není-li uplatnění takových nároků v důsledku zpracování zboží z povahy věci vyloučeno.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou dle § 2002 občanského zákoníku.
 2. Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy uzavřené přes E-shop odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dní od dodání zboží. Spotřebitel souhlasem s obchodními podmínkami potvrzuje, že byl o svém právu odstoupit od Kupní smlouvy poučen ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. (f) občanského zákoníku.
 3. Dirickx-Partner je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Zákazník neuhradí zálohu nebo neprovede úhradu ceny zboží předem ve lhůtě dle čl. III. odst. 6 těchto obchodních podmínek. Dirickx-Partner je v takovém případě oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez ohledu na případnou pozdější úhradu zálohy a/nebo ceny zboží ze strany Zákazníka. Dirickx-Partner je v takovém případě oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy oznámením doručeným na e-mail Zákazníka v souladu s čl. X. těchto obchodních podmínek.

IX. Doručování

 1. Není-li sjednáno jinak, veškerá oznámení související s Kupní smlouvou budou zasílána v písemné nebo v elektronické formě prostřednictvím následujících kontaktů:
  (a) Zákazník – kontaktní údaje poskytnuté v rámci objednávkového formuláře E-shopu;
  (b) Dirickx-Partner – aktuální kontaktní údaje uvedené na internetové stránce E-shopu.
 2. Má-li Dirickx-Partner zvláštní kontaktní údaje pro vyřizování reklamací, zavazuje se Zákazník za tímto účelem využívat tyto zvláštní kontaktní údaje.
 3. Úkony směřující ke zrušení Kupní smlouvy Zákazníkem, tj. zejména odstoupení od smlouvy, musejí být zaslány v písemné formě s vlastnoručním nebo se zaručeným elektronickým podpisem.
 4. Nebude-li prokázáno jinak, oznámení zaslaná v písemné formě doporučenou poštou budou považována za doručená desátým (10.) dnem od odeslání a oznámení zaslaná e-mailem budou považována za doručená následujícího pracovního dne od odeslání. V případě odmítnutí převzít zásilku bude oznámení považováno za doručené též ke dni takového odmítnutí.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník bere na vědomí, že společnost DIRICKX BOHEMIA a zvolený Dirickx-Partner budou zpracovávat osobní údaje, které jim poskytne vyplněním objednávkového formuláře E-shopu nebo jiným způsobem v souvislosti s uzavřením a plněním Kupní smlouvy (dále jen „Údaje“).
 2. Údaje budou zpracovávány za účelem: (i) vyřízení objednávky a komunikace se Zákazníkem, (ii) jednání o uzavření Kupní smlouvy, (iii) analýzy podnikání, (iv) výkonu interní kontroly v rámci skupiny DIRICKX, (iv) plnění smluvních vztahů mezi společností DIRICKX BOHEMIA a Dirickx Partnerem, a (v) plnění Kupní smlouvy a s ní souvisejících práv a povinností.
 3. Právním základem pro zpracování Údajů pro účely uvedené v odst. 2 výše je oprávněný zájem společnosti DIRICKX a Dirickx partnera na komunikaci se zákazníky, ochraně jejich práv a výkonu interní kontroly (čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR), dále plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR) a plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR).
 4. Zakliknutím příslušné možnosti v rámci objednávkového formuláře E-shopu zákazník uděluje společnosti DIRICKX souhlas ke zpracování Údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR nad rámec účelů vymezených v odst. 2 výše, a to na dobu pěti (5) let od uzavření Kupní smlouvy pro:
  (a) vlastní obchodní účely, tj. zejména vedení databáze zákazníků, provádění obchodních analýz, sdílení údajů v rámci skupiny; a
  (b) vlastní marketingové účely, tj. zejména nabízení vlastního zboží a služeb Zákazníkovi.
 5. Souhlas dle odst. 4 výše není nutnou podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy. Zákazník je oprávněn takto udělený souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to pro kterýkoliv z uvedených účelů.
 6. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že byl poučen o zpracování osobních údajů a že mu bylo umožněno si přečíst dokument „Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR“, který je dostupný na internetové stránce dum-plotu.cz.

XI. Různá ujednání

 1. Žádná ze stran není oprávněna práva a povinnosti z Kupní smlouvy a/nebo Kupní smlouvu postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
 2. Náhrada škody způsobené porušením Kupní smlouvy kteroukoliv ze stran nepřekročí částku sjednané ceny zboží a dopravy. V případě, že cena zboží a dopravy je v součtu nižší než 20 000 Kč, nepřekročí náhrada částku 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije na Spotřebitele.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Je-li kupující spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednané kupní smlouvy. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs,  a to v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“
 2. Kupující-spotřebitel dále má právo na tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. E-mailová adresa prodávajícího, společnosti DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o., IČ 49810090 která coby prodávající kupní smlouvy uzavírá, je: info@dirickx.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a vztahují se na všechny Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu, a to až do doby, kdy budou obchodní podmínky zrušeny nebo nahrazeny jinými.
 2. Odchýlit se od těchto obchodních podmínek je možné pouze na základě písemné smlouvy opatřené vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
 3. Právní vztahy založené Kupní smlouvou nebo jiným způsobem na základě nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami se řídí českým právem. K řešení sporů jsou příslušné soudy v ČR.
 4. Změny Kupní smlouvy je možné provádět pouze v písemné formě nebo v elektronické formě prostřednictvím kontaktních e-mailů uvedených v čl. IX. těchto obchodních podmínek.
 5. V případě, že některé ustanovení Kupní smlouvy, včetně ustanovení vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Strany se zavazují nahradit neplatné a/nebo neúčinné ustanovení ustanovením jiným, a to platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření Kupní smlouvy.